https://chat.whatsapp.com/KaPJq7tSNxeH5flq9S0wGF

 

NG 230.50-233.50 MADE LOW 227.70 PLZ CHECK MSG

HNI JACKPOT πŸ‘‘ SELL NG 230.50-233.50 SL 236.50 CBSL TGT 225 220 215 210 205 200

 

BUY NICKEL 1300-1290 MADE HIGH 1326.70 PLZ CHECK MSG

HNI JACKPOT πŸ‘‘ BUY NICKEL 1300-1290 SL 1284 CBSL TGT 1325 1350 1375 1400 1425 1450 1475+++

 

BUY COPPER 733.50-730.50 MADE HIGH 744.35 PLZ CHECK MSG

AGAIN TRADE BUY COPPER 733.50-730.50 SL 728 CBSL TGT 745 760 775 790 805 810 825 840+++

 

LEAD 170-167 MADE HIGH 171.40 PLZ CHECK MSG

AGAIN BUY LEAD 170-167 SL 166 CBSL TGT 175 180 185 190 195 200 210 215 220+++

 

ZINC 235-230 MADE HIGH 238.90 PLZ CHECK MSG

AGAIN BUY ZINC 235-230 SL 226 CBSL TGT 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290++

 

ALUMINUM 190-188 MADE HIGH 192.35 PLZ CHECK MSG

AGAIN BUY ALUMINUM 190-188 SL 186 CBSL TGT 195 200 205 210 215 220 225 230++

 

CRUDEOIL 5070-5090 HIT SL 5125 PLZ CHECK MSG

ADVANCE MSG POSITIONAL SELL CRUDEOIL 5070-5090 SL 5125 CBSLΒ  TGT 4990 4940 4890 4840 4790

 

SAVE THIS MSGΒ  πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†

 

πŸš”πŸš”πŸš”πŸš”πŸš”πŸš”πŸš”πŸš” πŸš”πŸš”πŸš”πŸš”πŸš”πŸš”πŸš”πŸš” πŸ“ŠπŸ“ŠπŸ“ŠπŸ“ŠπŸ“ŠπŸ“ŠπŸ“ŠπŸ“ŠπŸ“ŠπŸ“ŠπŸ“ŠπŸ“ŠπŸ“ŠπŸ“ŠπŸ“Š

 

CALL 09724034979 07096510606 09979965611 09033034939 09998847458 WWW.KRIVASTOCK.COM